Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het cursusaanbod Rondom de Geboorte. Onder docent wordt verstaan een professionele zwangerschapsdocent van Rondom de Geboorte. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en/of haar partner of iemand die haar bij de bevalling begeleidt. Rondom de Geboorte verzorgt (zwangerschaps)cursussen en workshops die voorbereiden op de bevalling en de eerste periode met de baby. Alle cursussen en bijeenkomsten vinden momenteel vanwege Corona online plaats met het programma Zoom.

Artikel 2. De (zwangerschaps)cursus
De cursussen worden centraal ingepland en vooraf wordt bepaald op welke datum en tijdstip de cursus start.
Vanwege Corona wordt de cursus momenteel online via Zoom gegeven.

Artikel 3. De (zwangerschaps)cursusgroep
Het kan incidenteel voorkomen dat stagiaires, bijvoorbeeld een zwangerschapsdocent in opleiding, een of meerdere avonden meekijken in een cursusgroep.

Artikel 4. Vervanging cursusdocente
Rondom de Geboorte is te allen tijde gerechtigd een docent te laten invallen voor een andere docent.

Artikel 5. Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij voorkeur via het inschrijfformulier op de website www.rondomdegeboorte.nl, of, wanneer dit niet mogelijk is, per email of telefonisch. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Wanneer cursisten geplaatst kunnen worden in de groep van hun keuze ontvangen zij een uitnodigingsbrief.  

Artikel 6. Tarieven
We hebben een divers aanbod met verschillende prijskaartjes. Zie hiervoor onze website www.rondomdegeboorte.nl
Voor tieners, minima en cursisten die in bezit zijn van een Stadspas, zijn de cursussen gratis.

Artikel 7. Betaling
De betaling geschiedt via iDEAL tijdens de inschrijving via de website. Hierop zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van iDEAL van toepassing.
Cursisten kunnen de nota indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Rondom de Geboorte heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 8. Annulering door de cursist
1. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze Rondom de Geboorte hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos. In alle andere gevallen geldt het volgende:
– Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het betaalde cursusgeld geretourneerd.
– Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
– Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
2. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de workshop geldt het volgende:
– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de workshop, wordt de cursist kosteloos overgeschreven naar de eerstvolgende mogelijkheid.
– Bij annulering na 48 uur voor aanvang van de workshop, worden de betaalde kosten niet geretourneerd.

Artikel 9. Annulering door Rondom de Geboorte
Rondom de Geboorte behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht.
Rondom de Geboorte zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander  tijdstip of op een andere cursuslocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Rondom de Geboorte. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Rondom de Geboorte voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Rondom de Geboorte mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Rondom de Geboorte is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus Rondom de Geboorte of de annulering van de cursus.
2. Rondom de Geboorte en de docenten zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

Artikel 13. Klachten
Een cursist kan een klacht per email indienen via de website www.rondomdegeboorte.nl Deze zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.